Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

CAO & Sociaal plan

Volgens vaste rechtspraak moet een sociaal plan worden uitgelegd volgens de zogenaamde ‘cao-norm’. Deze norm geldt ook als het sociaal plan niet als cao is aangemeld.

De cao-norm wordt zo genoemd omdat hij afkomstig is uit een arrest van de Hoge Raad waarin de uitleg van een werkingssfeerbepaling uit de Metalektro cao centraal stond. De cao-norm komt er kort gezegd op neer dat aan de bepalingen van een cao een objectieve uitleg moet worden gegeven, waarbij de bewoordingen van de bepalingen, gelezen in het licht van de gehele tekst van de cao, in principe van doorslaggevende betekenis zijn. Ook de bewoordingen van een eventueel bij de cao behorende schriftelijke toelichting, die voor derden kenbaar is, moet bij de uitleg van een cao worden betrokken.

De reden voor een objectieve uitleg van cao-bepalingen is dat het niet de bedoeling is dat partijen die niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de cao maar er wel rechten aan ontlenen (zoals de werknemer en in bepaalde gevallen ook de werkgever) worden geconfronteerd met een uitleg van een bepaling die gebaseerd is op een partijbedoeling die ze niet kenden. Een eenvormige uitleg is mede hierom bij een cao van groot belang.

Naast een cao kan er een sociaal plan zijn.

Het sociaal plan is een regeling met betrekking tot de voorwaarden voor herplaatsing, overplaatsing of ontslag en de daarvoor getroffen collectieve afvloeiingsvoorwaarden en afvloeiingscriteria. Een sociaal plan kan enkel vanuit de werkgever tot stand komen, maar het kan ook tussen werkgever en ondernemingsraad en/of werkgever en vakbond tot stand zijn gekomen

Een sociaal plan dat is gesloten tussen de werkgever en vakbonden kan een cao zijn. Het sociaal plan moet daartoe arbeidsvoorwaarden regelen. Een sociaal plan met enkel een regeling over ontslag zal geen cao zijn. Staan er echter ook regelingen over herplaatsing of overplaatsing in, dan betreft het arbeidsvoorwaarden en kan het een cao betreffen. Daarnaast moet de cao worden aangemeld bij de Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid