Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Loon

In de meeste gevallen wordt loon vastgesteld in geld. Naast het ‘normale’ uurloon of maandelijkse loon, kunnen ook vakantietoeslag, een bonus, gratificatie, overwerkvergoeding, winstaandeel of dertiende maand onder het loon vallen.

Recht op loon

U heeft als werknemer in elk geval recht op het minimumloon voor de arbeid die u heeft verricht. Voor bepaalde arbeid of werkenden gelden andere regels. Verder is uw werkgever verplicht om een loonstrook aan u te geven.

Ook als u niet of gedeeltelijk heeft gewerkt, moet uw werkgever vaak toch loon doorbetalen (bijvoorbeeld bij ziekte). Wil uw werkgever de loonbetaling stoppen omdat u niet werkt? Sinds 1 januari 2020 mag hij dat doen als hij kan bewijzen dat het aan u te wijten is dat u niet kunt werken.

Wanneer betaalt uw werkgever te laat?

In uw arbeidsovereenkomst staat over welke periode uw werkgever uw loon berekent. Na deze periode betaalt uw werkgever uw loon. Bij een weekloon krijgt u uw loon na een week en bij een maandloon na een maand. Het kan zijn dat in uw arbeidsovereenkomst of cao staat dat uw werkgever langer de tijd heeft om het loon uit te betalen. Lees meer over verlenging (rijksoverheid.nl)U verlaat Rechtspraak.nl.

Wettelijke verhoging

Wettelijke verhoging is de boete die de werkgever moet betalen vanaf de 4de werkdag dat hij het loon te laat betaalt. De werkgever hoeft geen verhoging te betalen als de vertraging niet aan hem is te wijten. Dat is bijvoorbeeld het geval als het loon gerechtvaardigd is uitgesteld (opgeschort). Bijvoorbeeld als uw werkgever uitstel gerechtvaardigd inzet om u te dwingen naar de bedrijfsarts te gaan. Ook is de verhoging niet verschuldigd bij betalingsonmacht van de werkgever.

Hoogte

Het achterstallige loon wordt elke dag, vanaf de 4de tot en met de 8ste werkdag, verhoogd met 5% over het oorspronkelijke salaris. Voor elke volgende werkdag is de verhoging 1%, ook over het oorspronkelijke salaris. De wettelijke verhoging mag in totaal niet hoger uitkomen dan de helft van het verschuldigde loon. De rechter kan de wettelijke verhoging ook verlagen (matigen) tot een bedrag dat hij redelijk vindt.

Rekenvoorbeeld

De werkgever betaalt het loon 23 dagen te laat. Bovenop het loon moet hij vanaf de 4de dag wettelijke verhoging betalen, dus in totaal over 20 dagen: (5 dagen x 5% =) 25% + (15 dagen x 1% =) 15% = 40%. Na 33 dagen is het maximum van 50% wettelijke verhoging bereikt.

Wettelijke rente

U heeft als werknemer ook recht op de wettelijke rente. Het rentebedrag wordt berekend over het verschuldigde loon inclusief de wettelijke verhoging. De rechter kan dit bedrag niet matigen.

Verjaring bij opeisen loon

U kunt uw loon opeisen tot 5 jaar nadat uw werkgever verplicht was het aan u te betalen. Als u binnen die tijd een aangetekende brief stuurt naar uw werkgever, waarin u aanspraak maakt op het achterstallige salaris, dan wordt de verjaringstermijn van 5 jaar verlengd. Door die brief wordt de loop van de verjaringstermijn ‘gestuit’. U moet in uw brief duidelijk vermelden om welk loon en over welke jaren of maanden het gaat.