Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Kerkrecht

Een kerkgenootschap mag zijn eigen regels maken voor de rechtsverhouding met een predikant en mag daarbij in beginsel afwijken van het wettelijk arbeidsrecht. Dat heeft de Hoge Raad op 4 oktober 2019 beslist.

In de zaak in kwestie had de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK) in Hattem zijn predikant ontslagen. De voormalig predikant vocht zijn ontslag aan bij de rechter. Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep dat sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen de predikant en de kerk en dat het ontslag daarom getoetst moest worden aan het wettelijke arbeidsrecht en niet aan het eigen kerkrecht van de NGK. De NGK stelde beroep in cassatie in.

De Hoge Raad is van oordeel dat de inrichtingsvrijheid die het Burgerlijk Wetboek aan kerkgenootschappen toestaat, meebrengt dat een kerkgenootschap zijn rechtsverhouding met een geestelijk ambtsdrager in beginsel naar eigen inzicht kan regelen. Daarbij is afwijking van het wettelijke arbeidsrecht mogelijk, tenzij dat recht een zodanig fundamenteel belang beschermt dat afwijking in het concrete geval niet kan worden aanvaard.

De NGK Hattem heeft een eigen regeling voor de arbeidsrelatie met de predikant gemaakt, in afwijking van het wettelijke arbeidsrecht. Dat is in beginsel toegestaan. De Hoge Raad oordeelt dat de ontslagregeling in de eigen regeling van de kerk niet zodanig afwijkt van het wettelijke arbeidsrecht waarop de predikant zich in deze zaak beroept, dat daardoor belangen van fundamentele aard worden geschonden.

De Hoge Raad vernietigt daarom de eerdere uitspraak van het gerechtshof en verwijst de zaak naar het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Deze zaak ging nog naar het oude arbeidsrecht (de wet voor de WWZ). Thans loopt er een nieuwe zaak bij het Hof Leeuwarden met de vraag of de kerk kan afzien van de transitievergoeding. Daar ligt de vraag voor of dit en zo dwingend recht is (iedereen krijgt de transitievergoeding) dan wel dat de transitievergoeding een eigendomsrecht is op grond van het tweede protocol van het Europees Verdrag, dan wel dat er in de kerk gediscrimineerd wordt omdat er 2 soorten predikanten zijn , een met een aanstelling en een met een arbeidsovereenkomst welke beiden hetzelfde werk doen. De laatste krijgt wel een transitievergoeding en de eerste niet.