Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Concurrentiebeding

Na het einde van uw arbeidsovereenkomst wilt u ander werk gaan doen, bij een andere werkgever of als zelfstandige. Maakt het concurrentiebeding in het arbeidsovereenkomst dit voor u (bijna) onmogelijk? U kunt de kantonrechter in een spoedprocedure om een snelle beslissing vragen of een uitgebreide procedure concurrentiebeding starten. De rechter weegt uw belang af tegen het belang van de werkgever. Is uw ex-werkgever zelf een procedure gestart, dan kunt u hiertegen in verweer gaan.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Heeft u een tijdelijke arbeidsovereenkomst die is gesloten op of na 1 januari 2015? Een concurrentiebeding mag dan alleen als de werkgever schriftelijk uitlegt waarom dat nodig is. Hij moet een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben. De rechter kan het concurrentiebeding vernietigen als:

  • De werkgever geen of een gebrekkige motivering heeft opgenomen
  • Het bedrijfsbelang er niet was toen u het arbeidscontract tekende
  • Het bedrijfsbelang er niet (meer) is op het moment dat de werkgever een beroep doet op het beding

Spoedprocedure (kort geding)

In een spoedprocedure vraagt u de kantonrechter om een snelle maatregel (voorlopige voorziening).
U kunt vragen om schorsing van het concurrentiebeding. De voorlopige voorziening geldt tot de rechter in een uitgebreide procedure een definitief oordeel geeft. Als u beide die procedure achterwege laat, accepteert u het kortgedingvonnis als definitief oordeel in het arbeidsconflict.

Uitgebreide procedure (bodemprocedure)

In een uitgebreide procedure vraagt u de kantonrechter om een definitief oordeel over het concurrentiebeding. U kunt vragen om:

  • Een verklaring van de rechter dat het concurrentiebeding ongeldig is.
  • Vernietiging van het concurrentiebeding.
  • Schadevergoeding voor de tijd dat u gebonden bent aan het concurrentiebeding en belemmerd wordt om ander werk te verrichten (tenzij u zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen).