Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

20 okt, 2023
Het nulurencontract

Vakbonden, werkgeversorganisaties en politici hebben zich de afgelopen jaren verzet tegen het nulurencontract. Bij een nulurencontract roept de werkgever de oproepkracht alleen op als er werk is. Op 2 augustus 2022 is er een nieuwe wet ingevoerd, deze wet beschermt o.a. de oproepkracht met een nulurencontract.

Ziekte, vakantie en pensioen

De werkgever betaalt bij ziekte de oproepkracht alleen tijdens de oproepperiode 70% van het loon. Indien de oproepkracht aan het einde van de oproepperiode nog steeds ziek is, dan beoordeelt het UWV of hij recht heeft op een Ziektewetuitkering. De oproepkracht heeft alleen over de gewerkte uren recht op vakantie en vakantiegeld. Op grond van de cao mag een oproepkracht wél deelnemen aan een pensioenregeling indien de werkgever ook een pensioenregeling aan de andere werknemers aanbiedt, dit is geregeld in artikel 8 van de Pensioenwet.

Salarisstrook & termijn

De werkgever is verplicht om op de salarisstrook te vermelden dat er sprake is van een nulurencontract (oproepovereenkomst). De werkgever neemt minstens vier dagen voor de oproep contact op met de oproepkracht. Let op: bij cao kan deze termijn worden verkort tot minimaal 24 uur. Als de werkgever binnen vier dagen voor de aanvang van de oproepwerkzaamheden de oproep geheel of gedeeltelijk intrekt, dan heeft de oproepkracht recht op het loon voor het hele aantal uren waarvoor hij oorspronkelijk was opgeroepen. Een oproep intrekken of wijzigen moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan.

Nulurencontract

Sinds de invoering van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022) mag een werkgever alleen in de eerste 26 weken een nulurencontract aanbieden. Dit recht is in artikel 2b lid 1 van de Wet flexibel werken opgenomen. Na deze 26 weken is een nulurencontract alleen mogelijk als het in een cao is opgenomen. Indien deze mogelijkheid in de cao is opgenomen dan moeten de aan de functie verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij piekwerkzaamheden of vervanging wegens ziekte. In de zorgsector is bijvoorbeeld afgesproken dat er zo min mogelijk nulurencontracten worden afgesloten. Dit komt door aangepaste regels in de cao. Maar van een volledig verbod is dus (nog) geen sprake.

De toekomst van het nulurencontract

In april 2023 maakte de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat er een totaal verbod op nulurencontracten gaat komen. Naar verwachting zal dit verbod in het voorjaar van 2024 door de Tweede Kamer gaan. Het idee is dat een nulurencontract (oproepcontract) wordt afgeschaft. Deze contracten worden vervangen door een basiscontract, waarbij een minimaal aantal uren moet worden overeengekomen voor een periode van maximaal een kwartaal. De loonbetalingsverplichting geldt wanneer wordt gekozen voor een minimum aantal uren voor een periode langer dan een maand (tot maximaal een kwartaal). WIlt u meer over het basiscontract weten? Neem vrijblijvend contact met mij op.