Den Besten Advocatuur
Randstad 22 13.7
1316 BN Almere

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Den Besten Advocatuur

Arbeidsrecht specialist

Algemene voorwaarden 2022

Algemene voorwaarden 2022

16Advocatenkantoor Den Besten b.v. handelt onder de naam Den Besten Advocatuur.

Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle opdrachten die zijn of worden aanvaard door:

  • Mr H. den Besten (namens Advocatenkantoor Den Besten b.v. (KVK 39095011))

Mr H. den Besten is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag,
tel: 070 – 3353535 (info@advocatenorde.nl).

Definities

“Cliënt”: de (rechts)persoon die aan de advocaat een opdracht verleent, hierna ook: opdrachtgever;

“Advocaat”: de advocaat die gefaciliteerd wordt door Advocatenkantoor Den Besten b.v. en die de opdracht uitvoert en als zodanig wordt genoemd in de opdrachtbevestiging, hierna ook opdrachtnemer.

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde, die al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Zowel Advocatenkantoor Den Besten b.v. en hun bestuurders, alsook individuele personen die werkzaam zijn of waren bij Advocatenkantoor Den Besten b.v. kunnen zich derhalve op deze algemene voorwaarden beroepen, alsmede alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld.

2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt.

4. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te downloaden en/of in te zien via de website www.denbestenadvocatuur.nl en wordt bovendien op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

5. De advocaten verplichten zich een uiterste inspanning te getroosten teneinde het door cliënt gewenste resultaat te verkrijgen, doch enige garantie op dat resultaat wordt niet gegeven.

Financiën

6. Bij aanvang van de opdracht worden de financiële consequenties daarvan besproken, voor zover dan te overzien. Er wordt in ieder geval een honorarium voor de advocaat, en indien van toepassing diens medewerker(s), overeengekomen, tenzij op basis van een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt opgetreden.

7. Tenzij anders afgesproken rekent Advocatenkantoor Den Besten b.v. 7% kantoorkosten. Dit betreft o.a. kosten gemaakt door en voor derden, kosten van uittreksels, maar niet  excessieve andere kosten. Ten aanzien van excessieve andere kosten kan gedacht worden aan kosten in verband met koerierdiensten, aangetekende verzending, kopieerkosten in geval van meer dan 500 afdrukken, hotelovernachtingen, etc. Reiskosten vallen hier niet onder. Reiskosten bedragen €1,- p/km. 

8. Declaraties dienen tijdig, dat wil zeggen binnen 14 dagen, te worden voldaan. Indien cliënt de declaratie niet (tijdig) of niet geheel voldoet heeft opdrachtnemer het recht zijn/ haar werkzaamheden op te schorten. Het niet tijdig betalen leidt tot extra administratieve lasten die de advocaat aan de client in rekening kan brengen  tegen een tarief van € 50,– exclusief btw per declaratie.  Bovendien ontstaat dan eveneens een recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente. Daarnaast komen alle kosten van incassering van de declaratie met een minimum van EUR 40,00 voor rekening van cliënt..

9. Advocatenkantoor Den Besten b.v. heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds en jaarlijks per 1 januari te wijzigen zulks uiteraard in overleg met de cliënt. Advocatenkantoor Den Besten b.v. is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en de te maken kosten te verlangen.

10. Betalingen dienen in beginsel altijd giraal plaats te vinden middels overmaking of storting op het bankrekeningnummer als vermeld op de declaratie. Indien de cliënt toch contant betaald dan wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met de kosten van storting van de betaling.

11. Er wordt gedeclareerd in tijdseenheden. Declaraties zijn voorzien van een specificatie van de verrichte werkzaamheden en gemaakte verschotten.

12. Er wordt in beginsel maandelijks gedeclareerd.

13. De cliënt kan bezwaren tegen declaratie tot 14 dagen na de declaratiedatum schriftelijk en gemotoveerd aan de advocaat meedelen. Blijft een dergelijke mededeling achterwege, dan geldt de declaratie als aanvaard.

Gefinancierde Rechtsbijstand en Rechtsbijstandsverzekering

14. Indien de client te kennen heeft gegeven in aanmerking te (willen) komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand dan dient de advocaat een aanvraag voor een toevoeging in bij de Raad voor de bijstand. De client stelt aan de advocaat alle stukken ter hand die daarvoor benodigd zijn. Aan de hand van deze gegevens wordt de aanvraag gedaan.

14.1 De Raad voor Rechtsbijstand stelt vast of de client in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en stelt de door de client te betalen eigen bijdrage vast. De bij aanvang van de opdracht door de advocaat  te schatten eigen bijdrage wordt aan u in rekening gebracht en dient voor aanvang van de uitvoering van uw opdracht doch uiterlijk binnen 14 dagen  te zijn betaald. Als de Raad voor Rechtsbijstand een andere eigen bijdrage vaststelt dan ontvangt de client voor het verschil een aanvullende declaratie die eveneens binnen 14 dagen dient te zijn betaald.

14.2 Naast een eigen bijdrage is de client verschuldigd de griffierechten, kosten van getuigen/deskundigen, kosten van uittreksels uit de openbare registers. Indien client de declaraties niet (tijdig) voldoet, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten voor zijn rekening.

14.3 Indien de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag afwijst of een verleende toevoeging intrekt dan is de client het normale honorarium verschuldigd, zoals staat vermeld in de opdrachtbevestiging. Voor de omstandigheden waarin dat kan gebeuren verwijs Den Besten Advocaten naar de website van de Raad voor rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl.

14.4 Bij afwijzing van een aanvraag kan de client daartegen bezwaar aantekenen of aan de raad voor rechtsbijstand verzoeken om peiljaarverlegging. De client is hiervoor zelf verantwoordelijk.

14.5 Indien de client afhankelijk is van een uitkering op grond van de participatiewet kunt hij mogelijk via de gemeente de eigen bijdrage en overige kosten vergoed krijgen. Afhankelijk van de gemeente kan het via bijzondere bijstand dan wel een andere regeling. De client dient dit zelf na te gaan en is voor een aanvraag zelf verantwoordelijk.

14.6 Ten behoeve van gefinancierde rechtsbijstand verklaart de client:

• ermee bekend te zijn dat de belastingdienst zijn/haar inkomen en vermogen verstrekt aan de Raad voor rechtsbijstand (indien van toepassing op dat van de partner van client);

• ermee bekend te zijn dat de raad rechtsbijstand bij de gemeente de inschrijving van client in de basisregistratie personen controleert

• ermee bekend te zijn dat de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de administratie van de raad rechtsbijstand;

• ermee bekend te zijn dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en mogelijk strafvervolging;

• dat de client alle gegevens volledig en naar waarheid heeft verstrekt

• ermee bekend te zijn dat de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald (financieel) resultaat wordt behaald.

14.7  indien cliënt voor de kosten van rechtsbijstand een beroep kan doen op een derde zoals een rechtsbijstandverzekering of een vakbond dan maakt de advocaat met deze derde tariefafspraken. Desalniettemin blijft de cliënt zelf volledig verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de declaraties van de advocaat.

Relatie cliënt-kantoor, beëindiging van de opdracht

15. Door het verstrekken van de opdracht gaat cliënt ermee akkoord dat zijn/ haar persoonsgegevens worden opgenomen in geautomatiseerde systemen van het kantoor, die vanzelfsprekend vallen onder het wettelijke beroepsgeheim van de advocaat.

16. Door het verstrekken van de opdracht gaat cliënt ermee akkoord met correspondentie van de advocaat en het kantoor enkel per e-mail, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Dusdoende zijn mededelingen gedaan per e-mail van en aan het adres van cliënt schriftelijke mededelingen.

17. Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Advocatenkantoor Den Besten b.v. verlangde informatie, te verstrekken aan de desbetreffende advocaat. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem/haar aan Advocatenkantoor Den Besten b.v. verstrekte informatie.

18. Dossiers worden door opdrachtnemer gedurende maximaal vijf jaar na afronding van de opdracht digitaal bewaard. Daarna kan opdrachtnemer zonder nadere aankondiging tot vernietiging ervan overgaan. Kopieën van dossiers kunnen immer worden opgevraagd.  Daaraan kunnen kosten verbonden zijn. De hoogte van de vergoeding zal vooraf worden medegedeeld. De opdrachtnemer is pas gehouden een kopie te verstrekken nadat de vergoeding is betaald. Opdrachtnemer bewaart geen originele stukken. Deze worden tijdens of na afloop van de opdracht aan de client verstrekt.

19. De advocaat is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van de opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van de advocaat niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten.

20. Elke advocaat is op grond van zijn verschoningsrecht gerechtigd verschafte gegevens en informatie geheim te houden en hij is op grond van zijn geheimhoudingsplicht daartoe verplicht. Deze verplichting geldt niet indien er een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, Den Besten Advocaten en de aldaar werkzame personen mogen zich beroepen op hun geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht ongeacht het standpunt dienaangaande van de cliënt.

21. Advocatenkantoor Den Besten b.v. is bevoegd een overeenkomst terstond te beëindigen, indien de overeenkomst naar inzicht van de advocaat niet te verenigen is met de Gedragsregels voor Advocaten of overige verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, danwel indien cliënt uitdrukkelijk verzochte informatie niet verschaft, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens Advocatenkantoor Den Besten b.v. niet nakomt, of anderszins het kantoor c.q. de advocaat belemmert in de uitvoering van de opdracht.

21.1 De cliënt kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij de advocaat.

21.2 De advocaat kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven of de cliënt een declaratie niet binnen veertien dagen na de betaaldatum betaalt, maar steeds uitsluitend door een schriftelijke mededeling of mededeling per e-mail aan de cliënt.

21.3 Als de opdracht voortijdig eindigt, is de cliënt honorarium verschuldigd voor het werk dat De advocaat voor het einde van de opdracht heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat De advocaat na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak over te dragen aan de cliënt of een derde.

21.4 Als de opdracht voortijdig eindigt en er is een vaste prijs (“fixed fee”) overeengekomen, dan blijft  dit bedrag verschuldigd.

22. De opdrachtnemer kan zich, zowel in als buiten rechte, laten vervangen door een kantoorgenoot of advocaat van een ander kantoor. Cliënt geeft daarvoor op voorhand toestemming. Vanzelfsprekend wordt van deze gelegenheid terughoudend gebruik gemaakt, doch vakanties, ziekte en dubbele planning vanuit gerechtelijke instanties of overmacht anderszins kunnen reden vormen voor opdrachtnemer om zich te doen vervangen. Uiteraard wordt hierover, indien mogelijk, vooraf overleg gevoerd. Voor de vervanger zal in een dergelijk geval geen hoger tarief in rekening worden gebracht dan het tarief van opdrachtnemer zelf tenzij nadrukkelijk anders overeen is gekomen.

23. Cliënt geeft door het verstrekken van de opdracht opdrachtnemer nadrukkelijk toestemming daar waar dat naar inzicht van opdrachtnemer wenselijk is de pers te woord te staan en te informeren.

Klachten- en geschillenregeling

24. Het kantoor kent een klachtenregeling. Als bespreking met de desbetreffende advocaat zelf geen oplossing biedt of onwenselijk is treedt de klachtenregeling in werking. De klachtenfunctionaris is mr. E. R. Chel. (chel@voc-advocaten.nl) De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van kantoor: www.denbestenadvocatuur.nl

25. Indien de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigende oplossing leidt, heeft de cliënt vanzelfsprekend het recht eventuele klachten voor te leggen aan de Orde van Advocaten Midden Nederland. Op de website

(https://DenBesten.nl/klachtenregeling/) van Advocatenkantoor Den Besten b.v. staat de uitgebreide versie van de klachtenregeling.

Aansprakelijkheid

26. De aansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot die gevallen waarin verzekeraar uitkeert en bovendien gelimiteerd tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert, te verhogen met het eigen risico. Indien de verzekeraar geen dekking verleent of het voorval niet is verzekerd dan is in alle gevallen de aansprakelijkheid van de advocaat die de opdracht uitvoert en de in artikel 1 genoemde derden beperkt tot het in het kader van die opdracht aan de cliënt gefactureerde honorarium exclusief btw.

27. Cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Den Besten b.v. en haar deelnemers voor aanspraken van derden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Een tekortschieten van een persoon die niet aan Advocatenkantoor Den Besten b.v. en/of haar deelnemer(s) is verbonden, maar die conform artikel 2.4 bij de uitvoering van de opdracht is betrokken, kan alleen aan Advocatenkantoor Den Besten b.v. en/of haar deelnemer(s) worden toegerekend, indien cliënt aantoont dat de keuze van Advocatenkantoor Den Besten b.v. en/of haar deelnemer(s) van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

28. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Cliënt stemt ermee in dat Advocatenkantoor Den Besten b.v. aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens cliënt aanvaardt.

29. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel aan het samenwerkingsverband verbonden advocaten in verband met de verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

30. Cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Den Besten b.v. voor aanspraken van derden.

31. De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperking en uitsluitingen, vervaltermijn en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens de behandelend advocaat dan wel de aan Advocatenkantoor Den Besten b.v. en haar deelnemers verbonden advocaten, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van een opdracht door de behandelend advocaat dan wel de aan Advocatenkantoor Den Besten b.v. verbonden advocaten.

Website

32. De (inhoud van de) website van Advocatenkantoor Den Besten b.v. is slechts ter algemene informatie bedoeld en samengesteld om algemene informatie te verstrekken en kan niet als juridisch advies worden opgevat. Advocatenkantoor Den Besten b.v. en haar deelnemers zijn niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde gegevens. De ontvangst van deze informatie vormt geen relatie van enigerlei aard tussen Advocatenkantoor Den Besten b.v. en de ontvanger van de informatie.

33. Deze website bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van Advocatenkantoor Den Besten b.v. is niet toegestaan.

34. De website van Advocatenkantoor Den Besten b.v. kan  links naar andere websites bevatten. Advocatenkantoor Den Besten b.v. heeft geen zeggenschap over dergelijke gelinkte websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links op gelinkte websites.

35. Via de website kan een cliënt een tevredenheidsonderzoek invullen, al dan niet anoniem, en aan Advocatenkantoor Den Besten b.v. zenden.

Toepasselijk recht

36. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Den Besten b.v. en cliënt is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil, dat tussen Advocatenkantoor Den Besten b.v. en een cliënt ontstaat, kennis te nemen. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

37. Een van de voorwaarden afwijkend beding is geldig, voor zover dat schriftelijk en uitdrukkelijk door de behandeld advocaat is aanvaard.